COLONIAL MOTOR CO NPV

CMO NZX
CMO
COLONIAL MOTOR CO NPV NZX
 
업커밍 어닝스
주당수익
마켓 캪
배당 수익
P/E
업커밍 어닝스
주당수익
마켓 캪
배당 수익
P/E

CMO 재무제표

COLONIAL MOTOR CO NPV 관련 주요 값들이 들어 있는 파이낸셜 써머리

The current CMO market cap is 361.603M NZD. The company's EPS TTM is 0.85 NZD, dividend yield is 4.97%, and P/E is 12.94.

어닝
다음:
손익 계산
밸런스시트
캐쉬 플로우