BRAZILIAN REAL FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT)

6L1! CME
6L1!
BRAZILIAN REAL FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) CME
 
거래 없음
이전
열기
거래량
 — 
일간범위
이전
열기
거래량
 — 
일간범위

BRAZILIAN REAL FUTURES (CONTINUOUS: CURRENT CONTRACT IN FRONT) 컨트랙트

오버뷰성과오실레이터추세추종
티커
만기
현재가
체인지 %
체인지
고가
저가
테크니컬 레이팅
6LM2022BRAZILIAN REAL FUTURES (JUN 2022)
2022-06-010.20965−0.26%−0.000550.210250.20830
바이
6LN2022BRAZILIAN REAL FUTURES (JUL 2022)
2022-07-010.20780−0.29%−0.000600.208700.20640
바이
6LQ2022BRAZILIAN REAL FUTURES (AUG 2022)
2022-08-010.206751.30%0.002650.206750.20675
스트롱 바이
6LU2022BRAZILIAN REAL FUTURES (SEP 2022)
2022-09-010.204801.26%0.002550.204800.20225
스트롱 바이
6LV2022BRAZILIAN REAL FUTURES (OCT 2022)
2022-10-030.203251.30%0.002600.203250.20325
스트롱 바이
6LX2022BRAZILIAN REAL FUTURES (NOV 2022)
2022-11-010.201601.26%0.002500.201600.20160
스트롱 바이
6LZ2022BRAZILIAN REAL FUTURES (DEC 2022)
2022-12-010.200101.29%0.002550.200100.20010
스트롱 바이
6LF2023BRAZILIAN REAL FUTURES (JAN 2023)
2023-01-030.198551.28%0.002500.198550.19855
스트롱 바이
6LG2023BRAZILIAN REAL FUTURES (FEB 2023)
2023-02-010.197001.29%0.002500.197000.19700
스트롱 바이
6LH2023BRAZILIAN REAL FUTURES (MAR 2023)
2023-03-010.195651.29%0.002500.195650.19565
스트롱 바이
6LJ2023BRAZILIAN REAL FUTURES (APR 2023)
2023-04-030.194201.30%0.002500.194200.19420
스트롱 바이
6LK2023BRAZILIAN REAL FUTURES (MAY 2023)
2023-05-020.192901.31%0.002500.192900.19290
스트롱 바이
6LM2023BRAZILIAN REAL FUTURES (JUN 2023)
2023-06-010.191401.32%0.002500.191400.19140
스트롱 바이
6LN2023BRAZILIAN REAL FUTURES (JUL 2023)
2023-07-030.190201.33%0.002500.190200.19020
스트롱 바이
6LQ2023BRAZILIAN REAL FUTURES (AUG 2023)
2023-08-010.189001.34%0.002500.189000.18900
스트롱 바이
6LU2023BRAZILIAN REAL FUTURES (SEP 2023)
2023-09-010.187801.35%0.002500.187800.18780
스트롱 바이
6LV2023BRAZILIAN REAL FUTURES (OCT 2023)
2023-10-020.186701.38%0.002550.186700.18670
스트롱 바이
6LX2023BRAZILIAN REAL FUTURES (NOV 2023)
2023-11-010.185501.39%0.002550.185500.18550
스트롱 바이
6LZ2023BRAZILIAN REAL FUTURES (DEC 2023)
2023-12-010.184401.40%0.002550.184400.18440
스트롱 바이
6LF2024BRAZILIAN REAL FUTURES (JAN 2024)
2024-01-020.183351.44%0.002600.183350.18335
스트롱 바이
6LG2024BRAZILIAN REAL FUTURES (FEB 2024)
2024-02-010.182151.45%0.002600.182150.18215
스트롱 바이
6LH2024BRAZILIAN REAL FUTURES (MAR 2024)
2024-03-010.181101.46%0.002600.181100.18110
스트롱 바이
6LJ2024BRAZILIAN REAL FUTURES (APR 2024)
2024-04-010.180101.46%0.002600.180100.18010
스트롱 바이
6LK2024BRAZILIAN REAL FUTURES (MAY 2024)
2024-05-020.178951.47%0.002600.178950.17895
스트롱 바이
6LM2024BRAZILIAN REAL FUTURES (JUN 2024)
2024-06-030.177901.51%0.002650.177900.17790
스트롱 바이
6LN2024BRAZILIAN REAL FUTURES (JUL 2024)
2024-07-010.176951.52%0.002650.176950.17695
스트롱 바이
6LQ2024BRAZILIAN REAL FUTURES (AUG 2024)
2024-08-010.175851.56%0.002700.175850.17585
스트롱 바이
6LU2024BRAZILIAN REAL FUTURES (SEP 2024)
2024-09-030.174851.57%0.002700.174850.17485
스트롱 바이
6LV2024BRAZILIAN REAL FUTURES (OCT 2024)
2024-10-010.173801.55%0.002650.173800.17380
스트롱 바이
6LX2024BRAZILIAN REAL FUTURES (NOV 2024)
2024-11-010.172801.59%0.002700.172800.17280
스트롱 바이
6LZ2024BRAZILIAN REAL FUTURES (DEC 2024)
2024-12-020.171851.60%0.002700.171850.17185
스트롱 바이
6LF2025BRAZILIAN REAL FUTURES (JAN 2025)
2025-01-020.170851.61%0.002700.170850.17085
스트롱 바이
6LG2025BRAZILIAN REAL FUTURES (FEB 2025)
2025-02-030.169901.65%0.002750.169900.16990
스트롱 바이
6LH2025BRAZILIAN REAL FUTURES (MAR 2025)
2025-03-050.169001.62%0.002700.169000.16900
스트롱 바이
6LJ2025BRAZILIAN REAL FUTURES (APR 2025)
2025-04-010.168051.63%0.002700.168050.16805
스트롱 바이
6LK2025BRAZILIAN REAL FUTURES (MAY 2025)
2025-05-020.167151.67%0.002750.167150.16715
스트롱 바이
6LM2025BRAZILIAN REAL FUTURES (JUN 2025)
2025-06-020.166251.68%0.002750.166250.16625
스트롱 바이
6LN2025BRAZILIAN REAL FUTURES (JUL 2025)
2025-07-010.165301.69%0.002750.165300.16530
스트롱 바이
6LQ2025BRAZILIAN REAL FUTURES (AUG 2025)
2025-08-010.164401.70%0.002750.164400.16440
스트롱 바이
6LU2025BRAZILIAN REAL FUTURES (SEP 2025)
2025-09-020.163551.71%0.002750.163550.16355
스트롱 바이
6LV2025BRAZILIAN REAL FUTURES (OCT 2025)
2025-10-010.162651.75%0.002800.162650.16265
스트롱 바이
6LX2025BRAZILIAN REAL FUTURES (NOV 2025)
2025-11-030.161751.73%0.002750.161750.16175
스트롱 바이
6LZ2025BRAZILIAN REAL FUTURES (DEC 2025)
2025-12-010.160951.74%0.002750.160950.16095
스트롱 바이
6LF2026BRAZILIAN REAL FUTURES (JAN 2026)
2026-01-020.160051.78%0.002800.160050.16005
스트롱 바이
6LG2026BRAZILIAN REAL FUTURES (FEB 2026)
2026-02-020.159201.76%0.002750.159200.15920
스트롱 바이
6LH2026BRAZILIAN REAL FUTURES (MAR 2026)
2026-03-020.158451.80%0.002800.158450.15845
스트롱 바이
6LJ2026BRAZILIAN REAL FUTURES (APR 2026)
2026-04-010.157601.81%0.002800.157600.15760
스트롱 바이
6LK2026BRAZILIAN REAL FUTURES (MAY 2026)
2026-05-040.156801.82%0.002800.156800.15680
스트롱 바이
6LM2026BRAZILIAN REAL FUTURES (JUN 2026)
2026-06-010.156001.83%0.002800.156000.15600
스트롱 바이
6LN2026BRAZILIAN REAL FUTURES (JUL 2026)
2026-07-010.155201.84%0.002800.155200.15520
스트롱 바이
6LQ2026BRAZILIAN REAL FUTURES (AUG 2026)
2026-08-030.154351.85%0.002800.154350.15435
스트롱 바이
6LU2026BRAZILIAN REAL FUTURES (SEP 2026)
2026-09-010.153601.89%0.002850.153600.15360
스트롱 바이
6LV2026BRAZILIAN REAL FUTURES (OCT 2026)
2026-10-010.152801.87%0.002800.152800.15280
스트롱 바이
6LX2026BRAZILIAN REAL FUTURES (NOV 2026)
2026-11-030.152051.88%0.002800.152050.15205
스트롱 바이
6LZ2026BRAZILIAN REAL FUTURES (DEC 2026)
2026-12-010.151301.89%0.002800.151300.15130
스트롱 바이
6LF2027BRAZILIAN REAL FUTURES (JAN 2027)
2027-01-040.150501.90%0.002800.150500.15050
스트롱 바이
6LG2027BRAZILIAN REAL FUTURES (FEB 2027)
2027-02-010.149801.90%0.002800.149800.14980
스트롱 바이
6LH2027BRAZILIAN REAL FUTURES (MAR 2027)
2027-03-010.149151.95%0.002850.149150.14915
스트롱 바이
6LJ2027BRAZILIAN REAL FUTURES (APR 2027)
2027-04-010.148351.92%0.002800.148350.14835
스트롱 바이
6LK2027BRAZILIAN REAL FUTURES (MAY 2027)
2027-05-030.147651.97%0.002850.147650.14765
스트롱 바이