QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA

QNBFLBIST
QNBFL
QNB FINANS FINANSAL KIRALAMABIST
 
거래 없음
업커밍 어닝스
EPS
시가총액
배당 수익
P/E
업커밍 어닝스
EPS
시가총액
배당 수익
P/E

QNBFL 펀더멘털

QNB FINANS FINANSAL KIRALAMA 관련 주요 값들이 들어 있는 파이낸셜 써머리

현재 QNBFL 마켓 캡은 11.65B TRY.

어닝
다음:
수입