SUSHI / Bitcoin

거래 없음
슈퍼차트에서 보기

SUSHI / Bitcoin 거래소

SUSHI / Bitcoin 를 트레이드하는 마켓

이용 가능한 모든 마켓에서 SUSHI / Bitcoin의 암호화폐 등급을 가져옵니다. 아래 표에는 SMA, ADX, MACD 및 기타 오실레이터 및 지표에 기반한 SUSHIBTC 개요, 퍼포먼스 및 기술 분석이 나와 있습니다.

심볼
거래소
가격
변화 % 1날
USD 표시 24시간 거래량
볼륨 체인지 % 24시간
고가 1날
저가 1날
거래량 1날
테크니컬 레이팅 1날
SUSHIBTCSUSHI / BitcoinBINANCE0.00002775−1.53%59.291K−48.31%0.000028200.0000276822.198K
SUSHIBTCSushiSwap / BitcoinHITBTC0.000027690−1.43%32.906K−45.38%0.0000281800.00002758015.452K
SUSHIBTCSushiSwap / BitcoinCOINBASE0.00002774−1.53%26.416K−19.96%0.000028180.0000276512.419K
SUSHIBTCSUSHI / BitcoinBITFINEX0.00002777−1.42%20.625K−56.84%0.000028210.000027715.675K
SUSHIBTCSushi / BitcoinWHITEBIT0.0000278−1.07%1.507K−33.05%0.00002820.0000277656
SUSHIBTCSUSHI / BitcoinKRAKEN0.0000277−1.77%1.02K485.65%0.00002800.00002771.266K
SUSHIBTCSushi / BitcoinBITTREX0.000028030.21%85109.53%0.000028030.00002700117
스트롱 셀