blackmoon1611

KV Box v1.0 - Buy / Sell signal

KV BOX is a trading indicator. It combines Darvas box theory (developed by Nicolas Darvas), breakout strategy, multi-timeframe trading and ALMA ( Arnaud Legoux Moving Averages). This indicator helps identify BUY signals when the price is in the entry zone and SELL when the price breaks out of the uptrend.
---
How to use?
KV BOX can be used in both SPOT and FUTURE (Long/Short) trading

BUY (LONG):
• Entry: When the BUY signal appears.
• Stop loss: LOWER than LOW of first and second candlestick IN THE BOX WHERE BUY SIGNAL APPEARS of 1H, 4H, 1D timeframe.
• Take profit: When the SELL signal appears.
SELL (SHORT):
• Entry: When the SELL signal appears.
• Stop loss: HIGHER than the HIGH of first and second candlestick IN THE BOX WHERE SELL SIGNAL APPEARS of 1H, 4H, 1D timeframe.
• Take profit: When a BUY signal appears.
---
Attention:
KV BOX is only displayed on 1H, 4H and 1D timeframe. 1H for short-term trades (a few days), 4H for mid-term trades (a few weeks), 1D for long-term trades (weeks to months).
---
Options setting:
- Kelvin box on: KV BOX activates
- ALMA mode on: KV BOX activation according to Arnaud Legoux Moving Average ( ALMA ) method
- Pinbar indicator: activate the indicator when the pinbar candlestick appears
- Supertrend: trend continuation or reversal indicator

============================

KV BOX là 1 chỉ báo mua / bán kết hợp giữa nguyên lý hộp Darvas, phương pháp phá vỡ (break out), giao dịch đa khung thời gian và đường trung bình ALMA ( Arnaud Legoux Moving Averages). Chỉ báo này giúp xác định tín hiệu mua khi giá ở vùng entry và bán khi giá phá vỡ khỏi trend tăng (up trend).
---
Cách sử dụng:
KV box có thể dùng trong giao dịch SPOT và FUTURE (Long/Short).
Mua khi có tín hiệu BUY, bán khi có tín hiệu SELL.

MUA:
• Entry: Khi có tín hiệu BUY.
• Cắt lỗ: thấp hơn giá thấp nhất cùa 2 nến đầu tiên trong hộp xuất hiện tín hiệu BUY của khung 1H, 4H, 1D.
• Chốt lời: Khi có tín hiệu SELL xuất hiện.
BÁN:
• Entry: Khi có tín hiệu SELL.
• Cắt lỗ: cao hơn giá cao nhất của 2 nến đầu tiên trong hộp xuất hiện tín hiệu SELL cùa khung 1H, 4H, 1D.
• Chốt lời: Khi có tín hiệu BUY xuất hiện.
---
Chú ý:
KV BOX chỉ hiển thị trên khung 1H, 4H và 1D. 1H cho giao dịch ngắn hạn (vài ngày), 4H cho giao dịch trung hạn (vài tuần), 1D cho giao dịch dài hạn (vài tuần đến vài tháng).
---
Tùy chọn setting:
- Kelvin box on: kích hoạt KV BOX
- ALMA method on: kích hoạt KV box theo phương pháp Arnaud Legoux Moving Averages ( ALMA )
- Pinbar indicator: kích hoạt chỉ báo khi xuất hiện nến pinbar đảo chiều
- Supertrend: chỉ báo xu hướng tiếp diễn hoặc đảo chiều

보호된 스크립트입니다
이 스크립트는 클로즈 소스로 게시되며 자유롭게 사용할 수 있습니다. 당신은 스크립트를 차트에 사용하기 위해 그것을 즐겨찾기 할 수 있습니다. 소스 코드는 보거나 수정할 수 없습니다.
차트에 이 스크립트를 사용하시겠습니까?