akcayaksungur

DonchianFib[Akcay]

akcayaksungur 업데이트됨   
How does it work?
- The indicator detects the highest and lowest price level in the last x periods every time prices advance by x periods.
- From these values, retracement (0.618, 0.786) and expansion levels (1.272, 1.618, 2, 2.618, 3.14, 3.618, 4.236) are obtained.
- Since the symmetrical counterpart of the retracement levels is used, there are two of each of the 0.618 and 0.786 lines, for a total of four.

How can it be used?
- It can be used for step buying.
- It can be used for step selling.
- Can be used to set a profit target.
- Can be used to set a stop target.
- This indicator can be used in the same way as Pivot levels can be used. You can think of this indicator like the Pivot Points Standard indicator, where you set the period more flexibly.

Which indicators can it be combined with?
- I don't think there are any limitations, but I think it is compatible with trend detection indicators, trend detection with DonchianFib, and stepped buy/sell with limit orders.
- If you want to enter a position with mismatch signals, you can wait for the DonchianFib levels to break.
- Its use is limited by your imagination :)

Where does the name come from?
- As the name suggests, Donchian Channels. I was inspired by Donchian Channels when developing the indicator. Donchian channels show the highs and lows of prices over the last x number of periods. DonchianFib does this once for every x periods and uses the fibonacci levels to create upper and intermediate levels.

Note : I don't know if such an indicator has been done before or not. If it has been done, I haven't seen it in tradingview.

Çalışma mantığı nedir ?
- Gösterge, fiyatlar her x periyot kadar ilerlediğinde son x periyot içerisindeki en yüksek ve en düşük fiyat seviyesini tespit eder.
- Bu değerler üzerinden geri çekilme (0.618, 0.786) ve genişleme seviyeleri (1.272, 1.618, 2, 2.618, 3.14, 3.618, 4.236) elde edilir.
- Geri çekilme seviyelerinin simetrik karşılığı kullanıldığından 0.618 ve 0.786 çizgilerinden her birinden iki adet olmak üzere toplamda dört adet bulunur.

Nasıl kullanılabilir ?
- Kademeli alım yapmak için kullanılabilir.
- Kademeli satım yapmak için kullanılabilir.
- Kâr hedefi belirlemek için kullanılabilir.
- Stop hedefi belirlemek için kullanılabilir.
- Pivot seviyelerinden nasıl faydalanılıyorsa bu göstergeden de aynı şekilde faydalanılabilir. Bu göstergeyi, periyodunu kendinizin daha esnek bir şekilde belirlediğiniz Pivot Noktalar Standartı göstergesi gibi düşünebilirsiniz.

Hangi göstergelerle kombine edilebilir ?
- Bunun için herhangi sınırlama yapmak doğru değil ancak trend tespit etmeye çalışan göstergelerle uyumlu olduğunu düşünüyorum. Bu göstergeler ile trend tespiti yapıp DonchianFib ile alım/satım yerleri belirlenebilir ve limit emirleri ile kademeli alım/satım yapılabilir.
- Uyuşmazlık sinyalleri ile pozisyona girilmek isteniliyorsa DonchianFib seviyelerinin kırılması beklenebilir.
- Kullanımı sizin hayal gücünüz ile sınırlıdır :)

Adı nereden geliyor ?
- Adından da anlaşılacağı üzere Donchian Kanallarından. Göstergeyi geliştirirken Donchian Kanallarından ilham aldım. Donchian kanalları fiyatların son x periyot içerisindeki en yüksek ve en düşük seviyelerini grafikte gösteriyor. DonchianFib ise bunu her x periyot için bir defa yapıp, fibonacci seviyelerini de kullanarak üst ve ara seviyeler oluşturuyor.

Not : Daha önce böyle bir göstergenin yapılıp yapılmadığını bilmiyorum. Yapıldı ise ben tradingview'da görmedim.
릴리즈 노트:
For those who want to follow the indicator values from the top left, the row order has been updated.
Respectively : 0.786, 0.618, 1.272, 1.618, 2, 2.618, 3.14, 3.618, 4.236
Note : The highest line is shown first.
Gösterge değerlerini sol üstten takip etmek isteyenler için satır sırası güncellenmiştir.
Sırasıyla : 0.786, 0.618, 1.272, 1.618, 2, 2.618, 3.14, 3.618, 4.236
Not: En yüksekler çizgisi ilk olarak gösterilir.
릴리즈 노트:
- Support / Resistance zones have been added.
- Added recalculation line.
릴리즈 노트:
Fixed a bug where the recalculation line sometimes appeared in the wrong place.
릴리즈 노트:
- Cosmetic improvements have been made.
- Support and resistance areas were clarified.
- Slightly more customization options have been added.
오픈 소스 스크립트

이 스크립트의 오써는 참된 트레이딩뷰의 스피릿으로 이 스크립트를 오픈소스로 퍼블리쉬하여 트레이더들로 하여금 이해 및 검증할 수 있도록 하였습니다. 오써를 응원합니다! 스크립트를 무료로 쓸 수 있지만, 다른 퍼블리케이션에서 이 코드를 재사용하는 것은 하우스룰을 따릅니다. 님은 즐겨찾기로 이 스크립트를 차트에서 쓸 수 있습니다.

면책사항

이 정보와 게시물은 TradingView에서 제공하거나 보증하는 금융, 투자, 거래 또는 기타 유형의 조언이나 권고 사항을 의미하거나 구성하지 않습니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참고하세요.

차트에 이 스크립트를 사용하시겠습니까?