trademasterf

Forex Midpoint Stratejisi For Nasdaq

English Knowledge:
Midpoint Strategy;
The general calculation method is a strategy that helps determine direction by the intersection of a MA line and the value obtained by dividing the lowest and highest price in the specified length range.
Başlangıç Periyodu: The data length of the Midpoint Line.
Kaydırma Seviyesi: The number of steps forward or backward of the Midpoint Line.
Yüzde Seviyesi: the amount of vertical scrolling.
Uzunluk: The length of the MA line
represents.
This strategy is prepared for the Nasdaq 5-minute period. It needs to be optimized for use on other instruments.
There are take profit and stop loss levels within the codes. Friends who want to use it can remove the invisibility from the relevant sections. Also, I removed the midpoint and the MA line so that it does not crowd the image, you can add it if you want.
Thank you.

Turkish Knowledge:
Midpoint Stratejisi;
Genel hesaplama yöntemi, belirlenen uzunluk aralığındaki en düşük ve en yüksek fiyatın ikiye bölümü ile elde edilen değer ve bir ortalama çizgisinin kesişimleriyle yön belirlemeye yardımcı bir stratejidir.
Başlangıç Period: Midpoint Çizgisinin veri uzunluğunu.
Kaydırma Seviyesi: Midpoint Çizgisinin ileri veya geri adım sayısını.
Yüzde Seviyesi: dikey kaydırma miktarını.
Uzunluk: Ortalama çizgisinin uzunluğunu
temsil etmektedir.
Bu strateji Nasdaq 5 dakikalık periot için hazırlanmıştır. Diğer enstrümanlarda kullanılması için optimize edilmesi gerekir.
Kodların içinde Kar alma , zarar durdurma seviyeleri mevcuttur. Kullanmak isteyen arkadaşlar ilgili bölümlerden görünmezliği kaldırabilirler. ayrıca midpoint ve ortalama çizgisinide görüntü kalabalığı yapmaması için ben kaldırdım isterseniz siz ekleyebilirsiniz.
Teşekkürler.

오픈 소스 스크립트

이 스크립트의 오써는 참된 트레이딩뷰의 스피릿으로 이 스크립트를 오픈소스로 퍼블리쉬하여 트레이더들로 하여금 이해 및 검증할 수 있도록 하였습니다. 오써를 응원합니다! 스크립트를 무료로 쓸 수 있지만, 다른 퍼블리케이션에서 이 코드를 재사용하는 것은 하우스룰을 따릅니다. 님은 즐겨찾기로 이 스크립트를 차트에서 쓸 수 있습니다.

면책사항

이 정보와 게시물은 TradingView에서 제공하거나 보증하는 금융, 투자, 거래 또는 기타 유형의 조언이나 권고 사항을 의미하거나 구성하지 않습니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참고하세요.

차트에 이 스크립트를 사용하시겠습니까?