gkkr1010

SUSHIUSDT 매물대 돌파 매매 전략

BINGBON:SUSHIUSDT   SUSHI / TETHER
목선 돌파하고 되돌림 줄때 매수

코멘트