ReutersReuters

글로벌 투자은행들, 내년 세계 경제 성장세 둔화 예상

글로벌 투자은행들, 내년 세계 경제 성장세 둔화 예상

2023년 실질 GDP 전년비 성장률 전망:

Bank

Global

U.S.

China

Morgan Stanley

2.20%

0.50%

5%

Goldman Sachs

1.80%

1%

4.50%

Barclays

1.70%

-0.1%

3.80%

J.P.Morgan

1.6%

1%

4%

BNP Paribas

2.3%

-0.10%

4.50%

UBS

2.1%

0.1%

4.5%

BofA

2.3%

-0.4%

5.5%

Credit Suisse

1.6%

0.8%

4.5%

Deutsche Bank

~2%

0.8%

4.5%

Citi

1.9%

0.7%

5.6%

2023년 미국 인플레이션 및 연준 최종금리 전망:

Bank

U.S. Inflation (annual Y/Y for 2023)

Fed Terminal Rate

Morgan Stanley

Headline CPI: 3.3%

Core PCE: 3.8%

4.625%

(by Jan '23)

Goldman Sachs

Headline CPI: 3.2%

Core CPI: 3.2%

Core PCE: 2.9%

5 - 5.25%

(by May '23)

Barclays

Headline CPI: 3.70%

5% - 5.25%

(by March '23)

J.P.Morgan

Headline CPI: 4.1%

Core CPI: 4.2%

5%

(by Jan '23)

BNP Paribas

Headline CPI: 4.40%

5% - 5.25%

(by Q1 '23)

UBS

Headline CPI: 3.6%

5%

BofA

Headline CPI: 4.4%

5% - 5.25%

(by March '23)

Credit Suisse

Headline CPI: 3.8%

4.75% - 5%

(by March '23)

Deutsche Bank

Headline CPI: 4.3%

5.125%

(by March '23)

Citi

Headline CPI: 4.1%

5.25% - 5.5%

  • 모간스탠리, 2023년 12월 연준 첫 금리 인하 전망..2023년 말 4.375% 예상

  • 바클레이즈, 내년 말 금리 4.25-4.50% 예상

  • 도이치은행, 금리 인하 후 내년 말 4.625% 예상

  • UBS, 내년 말까지 금리 인하 고려할 만큼 물가가 2% 목표치에 가까워질 것으로 전망

  • BofA, 2024년 말 금리 2.75-3.00% 전망

2023년 말 주요 환율, 美 국채 10년물 수익률, S&P500지수 전망:

Bank

EUR/USD

USD/CNY

USD/JPY

S&P 500

Target

U.S. 10-year yield

Morgan Stanley

1.08

6.8

140

3,900

3.50%

Goldman Sachs

1.05

6.9

140

4,000

4.34%

Barclays

1.05

7.3

131

3.75%

J.P.Morgan

1.0

7.2

133

3.4%

BNP Paribas

1.06

6.9

128

3,400

3.50%

UBS

1.04

6.9

135

3,700

(by June 2023)

3%

BofA

1.1

7

137

4,000

3.25%

Credit Suisse

1.02

7.3

135

4.10%

Deutsche Bank

1.1

6.8

125

4,500

3.65%

Citi

1.15

6.90

133

4.35%

Wells Fargo

1.01 - 1.09

130 - 140

* 원문기사

전체 내용을 보려면 무료로 가입하세요.
News unlock banner