BRADDA HEAD LITHIUM LIMITED ORD NPV (DI)

BHL LSE
BHL
BRADDA HEAD LITHIUM LIMITED ORD NPV (DI) LSE
 
거래 없음
업커밍 어닝스
주당수익
마켓 캪
배당 수익
P/E
업커밍 어닝스
주당수익
마켓 캪
배당 수익
P/E

BHL 펀더멘털

BRADDA HEAD LITHIUM LIMITED ORD NPV (DI) 관련 주요 값들이 들어 있는 파이낸셜 써머리

현재 BHL 마켓 캡은 37.499M GBP.

어닝
다음:
수입