USAK SERAMIK

USAKBIST
USAK
USAK SERAMIKBIST
 
거래 없음
업커밍 어닝스
EPS
시가총액
배당 수익
P/E
업커밍 어닝스
EPS
시가총액
배당 수익
P/E

USAK 펀더멘털

USAK SERAMIK 관련 주요 값들이 들어 있는 파이낸셜 써머리

현재 USAK 마켓 캡은 837.9M TRY.

어닝
다음:
수입