BESIKTAS FUTBOL YAT BJKAS

BJKAS BIST
BJKAS
BESIKTAS FUTBOL YAT BIST
 
거래 없음
업커밍 어닝스
주당수익
마켓 캪
배당 수익
P/E
업커밍 어닝스
주당수익
마켓 캪
배당 수익
P/E
평가
기업가치/세전영업이익, TTM
기업가치, 금융지수
마켓 캡 — 베이직
직원수
주주수
주가수익율, TTM
가격/수입, TTM
회계년도 주가순자산비율
회계년도 주가매출액 비율
밸런스시트
유동 비율, FQ
부채대비자기자본비율, FQ
순 부채, FQ
회계년도 당좌비율
자산총액, FQ
총부채, FQ
실적수치
총자산 이익률, TTM
자기자본수익률, 최근 월 대비 과거 12개월
투하자본수익률, TTM
직원 1인당 수익, TTM
가격히스토리
평균 거래량 (10날)
베타 - 1해
가격 - 52주 고가
가격 - 52주 저가
배당
회계년도 지불 배당금
주당 배당금, FY
연간 기대배당
배당 수익
마진
순마진, TTM
매출 총이익, TTM
영업마진, TTM
세전 마진, TTM
손익 계산
기본주당순이익, 순이익
주당수익, 기초, TTM
기업가치/세전영업이익, TTM
회계년도 총수익
전해 연간 주당수익
회계년도 작년 매출
회계연도 순이익
회계년도 총수익
잉여 현금 흐름, TTM

프로화일

섹터: 컨슈머 서비스
산업: 무비/엔터테인먼트
Besiktas JK 멤버인 Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret AS는 터키 사커 클럽입니다. 이 회사는 자회사인 BesiktasSportif Urunler Sanayi ve Ticaret A.S. 를 통해 Besiktas브랜드 프로덕트의 생산, 마케팅 및 세일즈에 관여하고 있습니다. 그밖의 자회사로는 국내/해외 투어 구성, 티켓 세일 및 비자 처리 등의 업무를 하고 있는 BJK Besiktas Turizm IsletmeleriveYatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S.; 브로드캐스팅 분야의 BesiktasTelevizyon Yayincilik; 보험 중개 서비스를 제공하는 Besiktas Sigorta Aracilik Hizmetleri A.S. 등이 있습니다. Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret AS 는 32,000 명이상을 수용할 수 있는 BJK Inonu 스타디움을 갖고 있습니다.