1INCH / Bitcoin

1INCHBTC BINANCE
1INCHBTC
1INCH / Bitcoin BINANCE
 
거래 없음

1INCH / Bitcoin 거래소

1INCH / Bitcoin 를 트레이드하는 마켓

이용 가능한 모든 마켓에서 1INCH / Bitcoin의 암호화폐 등급을 가져옵니다. 아래 표에는 SMA, ADX, MACD 및 기타 오실레이터 및 지표에 기반한 1INCHBTC 개요, 퍼포먼스 및 기술 분석이 나와 있습니다.

티커
거래소
가격
체인지 %1날
볼륨 체인지 %, 24h
체인지1날
고가1날
저가1날
볼륨1날
테크니컬 레이팅1날
1INCHBTC1INCH / BitcoinBINANCE0.000034381.12%−50.51%0.000000380.000034480.0000337482.677K
바이
1INCHBTC1inch / BitcoinWHITEBIT0.000034361.06%−36.88%0.000000360.000034460.0000337727.934K
바이
1INCHBTC1INCH/BTCCOINBASE0.000034300.88%−23.61%0.000000300.000034400.000033805.86K
바이
1INCHBTC1inch / BitcoinHUOBI0.000034380.47%−66.85%0.000000160.000034380.000033815.639K
바이
1INCHBTC1inch / BitcoinBITTREX0.000034931.48%114.15%0.000000510.000034930.00003442562
바이
1INCHBTC1inch Network / BTCUPBIT0.0000344300.29%−98.90%0.0000001000.0000346200.000034420181
뉴트럴
1INCHBTC1INCH / BitcoinHITBTC0.0000340200.23%−94.21%0.0000000800.0000340200.0000340201
뉴트럴